Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy portalu Weselny.pl, prowadzonego przez Idefi Jerzego Czajkowskiego, z siedzibą w Stolcu 136/2, 57-200 Stolec, NIP: 6391826812, REGON: 384355197. Dokument ten określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Dokument ten jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług oferowanych przez serwis Weselny.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z artykułów 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO). Jest to dokument, który zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych, co jest wymogiem określonym w tych konkretnych artykułach RODO.

I. Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), „Dane osobowe” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna, której dane te dotyczą, może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, przy użyciu takich identyfikatorów, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne czynniki, które pozwalają określić jej tożsamość fizyczną, genetyczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu jest Jerzy Czajkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Idefi Jerzy Czajkowski. Siedziba firmy znajduje się w Stolcu 136/2, kod pocztowy 57-200. Można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: kontakt@weselny.pl lub korespondencyjnie na podany adres siedziby.
 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jerzy Czajkowski, z którym, można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@weselny.pl.

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe tylko w taki sposób i w taki zakres, który jest niezbędny do osiągnięcia określonych celów, takich jak realizacja umów lub spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Okres przetwarzania danych może być również uzależniony od innych przepisów prawa lub może trwać do momentu, gdy Użytkownik Serwisu wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych.

a) Wykonanie Umowy lub Działania Przed Zawarciem Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):

 • Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów zawartych z użytkownikami serwisu, a także do podjęcia działań na ich żądanie przed zawarciem umowy.

b) Wypełnienie Obowiązków Prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

 • Dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

c) Usprawnienie Komunikacji (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Przetwarzanie danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail, służy lepszemu zarządzaniu komunikacją, w tym wysyłaniu komunikatów technicznych i biznesowych.

d) Ochrona Praw i Dochodzenie Roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Dane są przetwarzane w celu ochrony praw Administratora, w tym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

e) Marketing i Poprawa Jakości Usług (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Przetwarzamy dane w celu marketingu naszych usług, jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług i sprawdzenia poziomu zadowolenia użytkowników.

f) Zapewnienie Rzetelności Treści i Przeciwdziałanie Oszustwom (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Dane są przetwarzane w celu dbałości o jakość prezentowanych treści oraz przeciwdziałania oszustwom w serwisie.

g) Dostosowanie Treści Marketingowych (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody użytkownika, w celu dostosowania treści marketingowych do ich preferencji i zainteresowań, w tym celu profilowania.

h) Cele Statystyczne i Analityczne (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Dane są przetwarzane w celu prowadzenia analiz i statystyk, które pomagają w optymalizacji działania serwisu.
 1. W Serwisie są gromadzone następujące dane osobowe: 

a) Od osób prywatnych:

Zbieramy podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo oraz data ślubu.

b) Dla oferujących usługi osób fizycznych lub jednoosobowych działalności gospodarczych:

Zbieramy dane takie jak imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy (działalności gospodarczej), dane niezbędne do zawarcia umowy (NIP, REGON, ewentualnie PESEL), adres siedziby firmy ujawniony w Centralnej Ewidencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania), adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby), adres e-mail, numer telefonu, oraz dane publiczne podane przez osobę dla jej klientów (adres strony www, adres konta na Facebooku, adres konta na Instagramie, adres konta na YouTube).

c) Dla osób dodających opinie:

Zbieramy dane takie jak imię, data ślubu, miasto, telefon, treść opinii oraz adres IP urządzenia, z którego dodawana jest opinia.

 1. Przetwarzanie Zautomatyzowane lub Profilowanie

a) Profilowanie danych:

 • W serwisie weselnym podejmujemy działania profilowania wobec użytkowników, którzy wyrazili na to dobrowolną zgodę. Profilowanie to forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, mająca na celu analizę preferencji i zainteresowań użytkownika.
 • Celem profilowania jest lepsze rozpoznanie potrzeb użytkowników, co umożliwia nam dopasowanie ofert i treści do ich zainteresowań.

b) Dane wykorzystywane w profilowaniu:

 • W procesie profilowania wykorzystujemy dane takie jak ilość odwiedzanych stron, treści odwiedzanych stron, czas pierwszej i ostatniej wizyty na stronie, oraz czas przebywania na stronie. Dane te są przetwarzane automatycznie.

c) Ochrona praw użytkowników:

 • Zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO, zapewniamy odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane są profilowane.
 • Obejmuje to prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania decyzji o profilowaniu.
 • Osoby podlegające profilowaniu mogą realizować swoje prawa za pomocą kontaktu na adres email: iod@weselny.pl.

d) Profilowanie treści marketingowych:

 • Profilowaniu podlegają również treści marketingowe stron trzecich, będących partnerami portalu, takich jak Pinterest.

e) Prawo do cofnięcia zgody:

 • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na profilowanie. Może to zrobić poprzez kliknięcie przycisku „Nie wyrażam zgody”.
 1. Odbiorcy Danych Osobowych

a) Podmioty współpracujące z Administratorem:

Dane osobowe użytkowników serwisu weselnego.pl mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie różnych usług. Obejmuje to:

 • Usługi obsługi informatycznej.
 • Usługi obsługi kadrowo-księgowej.
 • Usługi obsługi prawnej.

b) Partnerzy Serwisu:

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na profilowanie, dane mogą być udostępniane partnerom serwisu. Należą do nich:

 • Podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania.
 • Pinterest.
 • Podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie jak Google Analytics, Facebook Pixels, HotJar.

c) Zasady wymiany danych:

Wymiana danych osobowych z wymienionymi podmiotami odbywa się na podstawie umów powierzenia danych osobowych bądź zgodnie z regulaminami świadczenia usług.

d) Udostępnianie danych stronom trzecim:

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo. W takich przypadkach, Administrator serwisu może być zobowiązany do przekazania danych osobowych uprawnionym organom.

 1. Przetwarzanie IP i Statystyki Serwisu Weselny.pl

a) Zbieranie logów serwisu:

W celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa serwisu weselny.pl, Administrator gromadzi logi serwisu. Obejmuje to adresy IP komputerów, z których użytkownicy odwiedzają stronę. Te dane nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników, z wyjątkiem sytuacji dodawania opinii.

b) Przetwarzanie IP przy dodawaniu opinii:

W celu zapobiegania nadużyciom, szczególnie fałszowaniu opinii, system zapisuje adres IP komputera, z którego dodawana jest opinia i weryfikuje jego unikalność. Jest to środek mający na celu zapewnienie wiarygodności i rzetelności opinii zamieszczonych w serwisie.

c) Generowanie statystyk serwisu:

Na podstawie zebranych logów serwisu, mogą być generowane statystyki pomagające w administrowaniu serwisem weselny.pl. Zbiorcze podsumowania w postaci tych statystyk nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację osób odwiedzających serwis.

III. Uprawnienia Użytkowników

 1. Zgodnie z art. 15–22 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), użytkownicy serwisu weselny.pl mają następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. W przypadku, gdy Użytkownik serwisu weselny.pl uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Realizacja Praw Użytkowników Serwisu Weselny.pl

a) Sposoby realizacji praw:

Użytkownicy serwisu weselny.pl mogą realizować swoje prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, czy prawo do sprzeciwu, poprzez wysłanie stosownego żądania.

b) Adresy e-mail do kontaktu:

Żądania można składać drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adresy: iod@weselny.pl lub kontakt@weselny.pl.

W celu poprawnej identyfikacji, żądanie powinno być wysłane z adresu e-mail, z przy pomocy którego przesłano prośbę o publikację Wizytówki w serwisie. Jest to zgodne z art. 12 ust. 6 RODO.

c) Żądanie drogą listowną:

Alternatywnie, Oferenci mogą złożyć żądanie drogą listowną, wysyłając list polecony na adres firmy Administratora. List powinien zawierać szczegółowe żądanie wraz z informacjami niezbędnymi do identyfikacji użytkownika.

 1. Zgodnie z przepisami prawa Administrator w terminie miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 1. Procedura Usuwania Konta Użytkownika w Serwisie Weselny.pl

a) Zgłoszenie żądania usunięcia konta:

 • W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta, serwis weselny.pl przetwarza i zachowuje niezbędną korespondencję związaną z procesem usunięcia konta. Jest to konieczne do wykazania, że proces usunięcia konta został prawidłowo zrealizowany, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO.

b) Samodzielne usunięcie konta przez Użytkownika:

 • W przypadku, gdy Użytkownik samodzielnie usunie swoje konto, serwis weselny.pl może zachować ograniczone dane osobowe, które służą do ochrony przed wyłudzeniami, tj. do zapobiegania ponownemu założeniu konta na okres testowy. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c) Cel przechowywania danych po usunięciu konta:

 • Zachowanie tych danych ma na celu ochronę interesów zarówno Użytkowników, jak i Administratora serwisu przed potencjalnymi nadużyciami. Obejmuje to zapobieganie ponownemu założeniu konta dla uzyskania korzyści, do których użytkownik nie byłby uprawniony.

d) Okres przechowywania danych:

 • Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Zabezpieczenia Serwisu Weselny.pl

 1. Zabezpieczenia danych osobowych:

Serwis weselny.pl jest wyposażony w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator serwisu posiada stosowną dokumentację oraz wdrożył odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych.

 1. Dostęp do danych osobowych:

Zgodnie z art. 29 RODO, bezpośredni dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym udzielono stosownych pełnomocnictw.

 1. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami:

Administrator oświadcza, że przy zlecaniu innym podmiotom świadczenia usług, wymaga od nich zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych. Jest to zgodne z art. 28 RODO, a partnerzy potwierdzają stosowanie tych standardów w umowach powierzenia.

 1. Ochrona kryptograficzna:

Aby zapewnić należytą ochronę usługom świadczonym drogą elektroniczną, serwis stosuje wysoki poziom zabezpieczeń, w tym ochronę kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

 1. Ostrzeżenie dotyczące korzystania z Internetu:

Należy pamiętać, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Internetu, może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami, niezależnie od zachowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa. Użytkownicy powinni być świadomi ryzyka i zachować ostrożność podczas korzystania z usług online.

V. Pliki Cookies i odnośniki do innych stron

Serwis weselny.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia niektórych operacji. Cookies są stosowane między innymi do zapamiętywania danych logowania użytkowników serwisu.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Użytkownicy mogą zaakceptować wszystkie pliki cookie, wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za ich pośrednictwem. Alternatywnie, użytkownicy mogą dostosować ustawienia cookies do swoich preferencji, odznaczając odpowiednie pola na panelu informacyjnym prezentowanym przy wchodzeniu na strony serwisu.

Brak zgody na niektóre cookies może wpływać na funkcjonalność serwisu, na przykład ograniczając możliwość odtwarzania filmów.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, co nie wpłynie na przetwarzanie danych zebranych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

Do czego służą pliki Cookies?

 1. Konfiguracja Stron Internetowych: Umożliwiają personalizację ustawień funkcji i usług na stronach serwisu weselny.pl.
 1. Bezpieczeństwo i Niezawodność: Zapewniają weryfikację autentyczności użytkowników i optymalizują wydajność serwisu.
 1. Uwierzytelnianie: Informują o statusie logowania użytkownika, umożliwiając dostęp do personalizowanych informacji i funkcji.
 1. Stan Sesji: Rejestrują sposób korzystania ze strony, w tym najczęściej odwiedzane strony i błędy, ulepszając tym samym usługi serwisu.
 1. Procesy: Wspierają sprawne działanie serwisu i jego funkcjonalności.
 1. Lokalizacja: Dostosowują wyświetlane informacje do lokalizacji użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane treści.
 1. Analizy i Badania, Audyt Oglądalności: Pozwalają na analizę preferencji użytkowników serwisu, co wspomaga rozwój i ulepszanie produktów i usług. Dane zbierane są anonimowo i służą do analizy trendów.
 1. Personalizacja: Umożliwiają dobór treści zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika, na podstawie jego aktywności na stronie.

Rodzaje stosowanych plików Cookies:

A. Ze Względu na Niezbędność do Realizacji Usługi:

 • Niezbędne Cookies:
  • Kluczowe dla prawidłowego działania serwisu weselny.pl oraz dostępności jego funkcji.
  • Przykłady zastosowania: zapamiętywanie danych logowania, dzięki czemu użytkownicy nie muszą logować się za każdym razem, gdy odświeżają stronę lub zmieniają jej zawartość.
 • Funkcjonalne Cookies:
  • Ważne dla działania serwisu, ale przede wszystkim służą wzbogaceniu i personalizacji do świadczenia funkcjonalności stron internetowych.
  • Zapewniają lepsze dopasowanie treści do preferencji użytkownika i wzbogacają stronę o dodatkowe funkcje.
  • Przykłady zastosowania: cookies serwisów YouTube i Vimeo, umożliwiające odtwarzanie treści wideo dodanych przez użytkowników serwisu weselny.pl.

B. Cookies Wspierające Model Biznesowy Serwisu Weselny.pl

1. Analityczne Cookies:

 • Pozwalają na mierzenie ilości wizyt i zbieranie informacji o źródłach ruchu.
 • Umożliwiają analizę popularności treści i ścieżek nawigacji użytkowników po serwisie.
 • Wszystkie dane zbierane są anonimowo i nie identyfikują osobowo użytkowników.
 • Wykorzystywane narzędzia: Google Analytics i HotJar, które pomagają w optymalizacji i rozwoju serwisu.

2. Reklamowe Cookies:

 • Służą promocji usług, artykułów lub wydarzeń, zarówno w serwisie, jak i poza nim.
 • Pozwalają na wyświetlanie bardziej trafnych i dostosowanych do preferencji użytkowników reklam.
 • Zapobiegają powtarzaniu tych samych reklam.
 • Dane zebrane za pośrednictwem tych cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach marketingowych, z poszanowaniem prywatności użytkowników.
 • Wykorzystywane narzędzia: Meta (Facebook Pixels), Pinterest oraz Google Ads.

3. Personalizacyjne Cookies:

 • Zbierają i przetwarzają informacje o zachowaniu użytkowników, aby dostosować wyświetlane reklamy i treści.
 • Wykorzystują narzędzia takie jak User.com, które pozwalają na łączenie danych użytkowników w celu dostarczania spersonalizowanych treści.
 • Konwersja rozszerzona Google Ads wykorzystywana jest do przesyłania zaszyfrowanych danych użytkowników (np. imię, nazwisko, e-mail) do systemu w celu lepszego dopasowania reklam.

Korzyści z Biznesowych Cookies:

 • Pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji użytkowników.
 • Poprawiają efektywność działań marketingowych i promocyjnych.
 • Umożliwiają personalizację treści reklamowych, zwiększając ich trafność i efektywność.

W serwisie weselny.pl stosowanie tych cookies jest skierowane na optymalizację i personalizację doświadczeń użytkowników, a także na wsparcie realizacji modelu biznesowego serwisu.

C. Rodzaje Plików Cookies ze Względu na Czas Przechowywania

1. Cookies Sesyjne (Session Cookies):

 • Tymczasowe pliki cookies, które są aktywne tylko podczas jednej sesji przeglądarki.
 • Są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
 • Używane do zarządzania sesją użytkownika, na przykład do utrzymania stanu logowania podczas przeglądania różnych stron serwisu.

2. Cookies Stałe (Persistent Cookies):

 • Pozostają w urządzeniu użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki.
 • Mają określony czas ważności (do 2 lat) lub pozostają do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Używane do zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika na dłuższy czas, co umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp przy kolejnych wizytach na stronie.

Zastosowanie i Korzyści:

 • Cookies Sesyjne: Zapewniają płynność i ciągłość doświadczenia podczas korzystania z serwisu weselny.pl.
 • Cookies Stałe: Pozwalają na długoterminową personalizację użytkownika, poprawiając komfort korzystania z serwisu podczas kolejnych wizyt.

W serwisie weselny.pl oba rodzaje cookies są wykorzystywane w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika oraz ułatwienia nawigacji i dostępu do różnych funkcji serwisu.

D. Rodzaje Plików Cookies ze Względu na Pochodzenie

1. Cookies Własne (First Party Cookies):

 • Umieszczane bezpośrednio przez serwis weselny.pl.
 • Służą do zarządzania podstawowymi funkcjami serwisu i są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

2. Cookies Zewnętrzne (Third-Party Cookies):

 • Zamieszczane przez podmioty trzecie, niezwiązane bezpośrednio z administratorem serwisu.
 • Używane do dostarczania zaawansowanych funkcji, analiz oraz działań reklamowych.

Uwagi Dodatkowe:

 • Cookies zewnętrzne mogą być wywoływane przez administratora za pomocą skryptów lub komponentów z serwerów partnerów, które mogą znajdować się w innych lokalizacjach lub systemach prawnych.
 • Polityka cookies tych partnerów może różnić się od polityki serwisu weselny.pl.

Przykłady Zastosowania Cookies Zewnętrznych:

a. Google Analytics: Analiza ruchu na stronie. https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

b. Google Ads: Personalizacja i optymalizacja reklam. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

c. Facebook Pixels: Dostosowanie i pomiar skuteczności kampanii reklamowych. https://web.facebook.com/privacy/explanation

d. Pinterest: Personalizacja treści reklamowych. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea

e. Hotjar: Analiza zachowań użytkowników na stronie. https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/

E. Pliki Cookies a Prywatność Użytkowników Serwisu Weselny.pl

1. Logowanie za Pośrednictwem Kont Zewnętrznych:

 • Gdy użytkownicy logują się do serwisu weselny.pl przez Facebook, Apple lub Google, system rejestruje ID Konta użytego do logowania.
 • To ID jest wykorzystywane do zarządzania sesją użytkownika i jest usuwane po jego wylogowaniu.

2. Cookies Reklamowe i Personalizacyjne:

 • W przypadku zgody użytkownika, serwis stosuje cookies reklamowe i personalizacyjne.
 • Wykorzystują one mechanizmy konwersji danych, które pozwalają na łączenie informacji pozyskanych podczas logowania do serwisu z danymi użytkownika zebranymi na innych stronach.
 • Przykłady zastosowania: rozszerzona konwersja Google Ads, Pinterest. Pozwala to na tworzenie bardziej spersonalizowanych i efektywnych kampanii reklamowych.

VI. Zmiany w polityce prywatności

1. Prawo do Zmiany Polityki Prywatności:

 • Administrator serwisu weselny.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie.
 • Zobowiązuje się do niezwłocznego publikowania zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie serwisu oraz informowania użytkowników o wszelkich zmianach.

2. Zmiany w Funkcjonalnościach i Działalności Serwisu:

 • Administrator ma prawo do wprowadzania zmian, wycofywania lub modyfikowania funkcji lub właściwości stron internetowych serwisu.
 • Może także zaprzestać działalności serwisu, przenieść prawa do serwisu na osobę trzecią lub dokonać innych czynności prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zobowiązania Administratora:

 • Administrator serwisu weselny.pl zobowiązuje się do działania w ramach obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw użytkowników.
 • Wszelkie zmiany będą komunikowane w sposób jasny i zrozumiały, aby użytkownicy byli świadomi, jak wpływają one na ich prywatność i korzystanie z serwisu.