Regulamin Strony

REGULAMIN SERWISU WESELNY.PL

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Weselny.pl znajdującego się pod adresem internetowym weselny.pl (dalej zwanego też: „Serwisem”, „Serwisem Weselny.pl”). Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa Unii Europejskiej, wyłącznie określają prawa i obowiązki Oferentów, Użytkowników oraz Odwiedzających Serwis, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Weselny.pl. 

Każdy potencjalny Oferent oraz Użytkownik chcący opublikować w Serwisie  Wizytówkę swoich usług lub produktów zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Potencjalny Użytkownik zobowiązany jest też do zapoznania się z Polityką Prywatności pod adresem: https://weselny.pl/polityka-prywatnosci/. 

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Serwisu będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w Polsce z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa Unii Europejskiej. Właściwość Sądu opisana w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania w przypadku sporów z Użytkownikami Serwisu będącymi Konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2

Definicje

W niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami i dodatkami, określający zasady świadczenia usług przez Serwis Weselny.pl, w tym wymagania techniczne, zasady korzystania z serwisu i zakaz dostarczania treści bezprawnych.
 1. Serwis Weselny.pl – serwis internetowy o tematyce ślubnej, znajdujący się pod adresem weselny.pl, oferujący platformę internetową z usługami dla użytkowników serwisu.
 1. Administrator – zwany również Usługodawcą, Właścicielem serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Weselny.pl, którym jest Idefi Jerzy Czajkowski, z siedzibą w Stolcu 136/2, 57-200 Stolec, NIP: 6391826812, REGON: 384355197, adres email: kontakt@weselny.pl.
 1. Użytkownicy Serwisu – wszyscy odwiedzający, w tym użytkownicy specjalnych funkcji serwisu.
 1. Odwiedzający – zwany również Użytkownikiem lub Użytkownikiem Serwisu – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dokonywania w nim rejestracji.
 1. Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych przez użytkowników, gromadzony i przetwarzany w systemie informatycznym Serwisu.
 1. Oferent – zwany również Korzystającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła umowę o publikację Wizytówki / Ogłoszenia. 
 1. Ogłoszenie – zwane również Wizytówką – informacja handlowa Oferenta dotycząca oferowanych usług lub towarów.
 1. Opis Ogłoszenia – zawiera informacje o ogłoszeniu dostępnym w Serwisie Weselny.pl, w tym opis tekstowy. Maksymalna długość opisu to 5000 znaków.
 1. Profil Oferenta – prezentacja informacji o firmie oferującej usługi lub towary w Serwisie Weselny.pl.
 1. Galeria zdjęć – zbiór fotografii dodanych przez Oferenta, z limitem do 20 zdjęć na ogłoszenie.
 1. Video – zbiór linków do filmów wideo Oferenta np. w serwisie YouTube, Vimeo lub stronie internetowej Oferenta, z limitem do 8 filmów na ogłoszenie.
 1. Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych Oferenta podawany dobrowolnie.
 1. Księga gości – opinie – sekcja pozwalająca na zamieszczanie opinii o usługach Oferenta.
 1. Terminarz – informacja o dostępności terminów oferowanych przez Oferenta.
 1. Godziny otwarcia – informacja o godzinach działania firmy Oferenta.
 1. Cookies – pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika serwisu, które służą do identyfikacji użytkownika podczas przeglądania internetu. Są wykorzystywane m.in. do przechowywania informacji koniecznych do logowania się do serwisu. Ich działanie zależy od akceptacji przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z urządzenia. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje cookies: sesyjne, które są przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki, oraz stałe, zapisywane na dłuższy okres.
 1. Pliki cookies podmiotów trzecich – serwis wykorzystuje pliki cookies od zewnętrznych dostawców, takich jak Google Analytics, Facebook Pixels, HotJar, Yandex Metrica do zbierania danych służących analizie statystyk użytkowania serwisu. Te informacje są kluczowe dla rozwoju serwisu, efektywnego targetowania reklam, marketingu oraz strategii remarketingowych. Wykorzystanie tych danych pozwala na lepsze dostosowanie treści i reklam do potrzeb użytkowników.
 1. Blog – sekcja serwisu, w której Administrator publikuje artykuły dotyczące różnych kwestii związanych z planowaniem i organizacją ślubu lub wesela. Kategorie bloga Administrator może dodawać wedle swoich potrzeb, wykraczają poza główną tematykę serwisu weselny.pl

§ 3 

Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Serwis nieodpłatnie w zakresie: 

 1. przeglądania opublikowanych Ogłoszeń,
 1. wyszukiwania danych Oferentów, a także opisu oferowanych przez nich usług,
 1. kontaktowania się z Oferentami przy wykorzystaniu udostępnionego formularza  kontaktowego lub poprzez opublikowany na stronie numer telefonu Oferenta.

§ 4

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za: 

 1. czasową niedostępność Serwisu, wynikającą z przyczyn technicznych, niezależnie od czasu trwania tejże niedostępności, 
 1. treści zamieszczane na zlecenie Oferentów w Wizytówkach, w szczególności za ich niezgodność ze stanem faktycznym lub zamieszczenia na zlecenie Korzystającego treści godzących w dobra osobiste osób trzecich, 
 1. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Oferentów, którzy pozyskali dane Użytkownika przy pomocy formularza kontaktowego, dostępnego przy Wizytówce. 

§ 6

Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika: 

 1. informatycznego urządzenia końcowego, posiadającego dostęp do sieci Internet,
 1. zainstalowanego oprogramowania umożliwiającego dostęp do zasobów sieci Internet  (przeglądarki internetowej), Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Duckduckgo, Samsung Internet, Yandex – nie starszej jednak niż 2 ostatnio wydane aktualizacje,
 1. włączoną obsługę Java Script,
 1. przeglądarki internetowej, umożliwiającej transfer danych przy użyciu protokołu HTTPS.

§ 7

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z zasobów sieci Internet nie jest wolne  od ryzyka i niewykluczona jest ingerencja w transfer danych pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a urządzeniem obsługującym Serwis, polegająca np. na przejęciu przesyłanych  danych. Aby zmniejszyć ryzyko ingerencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik  zawsze przy uzyskiwaniu dostępu do Serwisu, a także w trakcie korzystania z Serwisu powinien upewniać się, czy zostało ustanowione połączenie szyfrowane (sygnalizowane przez ikonę kłódki, widniejącej obok paska adresu), a także czy adres internetowy Serwisu, jest zgodny z tym,  podanym w §2 ust. 2. 

§ 8

Zasady publikacji Wizytówek 

Wizytówki publikowane są w Serwisie Weselny.pl, po ustaleniu Oferenta z Usługodawcą indywidualnych warunków publikacji Wizytówki Premium i uiszczenia indywidualnie uzgodnionej ceny za cały okres publikacji Wizytówki Premium (uzależnionej w głównej mierze od ilości lokalizacji, w których Oferent będzie chciał wyświetlać swoją Wizytówkę oraz okresu na jaki Oferent chce opublikować Wizytówkę w serwisie).

Oferent jest zobowiązany do dokładnego i prawdziwego opisu oferowanych usług i produktów. Opis powinien być przejrzysty, nie wprowadzać w błąd odwiedzających serwis i być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem serwisu.

 1. W celu przesłania opisu, zdjęć oraz filmów do Wizytówki, Oferent wypełnia formularz publikacji Wizytówki na stronie https://weselny.pl/dla-firm/ wskazując jednocześnie Usługodawcy okres na jaki ma nastąpić publikacja Wizytówki oraz w jakich województwach i miastach ma się wyświetlać dana wizytówka. Po wypełnieniu formularza publikacji Usługodawca kontaktuje się z Oferentem w celu omówienia szczegółów publikacji Wizytówki oraz wystawia Fakturę Pro Forma do opłacenia Oferentowi z 3-dniowym terminem płatności, przesyłając ją na adres email wskazany przez Oferenta. Po zaksięgowaniu opłaty za publikację Wizytówki, Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych publikuje Wizytówkę w serwisie. Po publikacji Wizytówki Usługodawca przesyła link do Wizytówki Oferentowi w celu weryfikacji opisu, zdjęć oraz danych kontaktowych, a także wystawia Fakturę VAT za publikacji Wizytówki Oferenta w Serwisie.
 2. Okres publikacji Wizytówki liczy się od dnia publikacji Wizytówki w Serwisie Weselny.pl.
 1. Oferent zobowiązuje się do podania wszelkich informacji niezbędnych do publikacji Wizytówki, a także zapewnia Usługodawcę, że Oferent: 

a. ma prawa autorskie do fotografii, mających być umieszczone w obrębie Wizytówki, 

b. uzyskał zgodę na publikację wizerunku od osób uwidocznionych na fotografiach, o których mowa w lit. a, 

c. posiada prawa autorskie do tekstu mającego być zamieszczonym w obrębie Wizytówki, 

d. podał informacje mające być zamieszczone w obrębie Wizytówki w dobrej wierze i zgodnie ze stanem faktycznym, 

e. uzyskał zgodę na opublikowanie danych osobowych od osób, których dane

osobowe będą opublikowane w ramach Wizytówki,

f. oferent jest całkowicie odpowiedzialny za zawartość ogłoszeń umieszczanych w serwisie oraz za jakość świadczonych usług i dostarczanych towarów ogłaszanych przez siebie w serwisie.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania Wizytówki lub żądania zmiany w obrębie jej treści, jeśli: 

a. Usługodawca poweźmie wątpliwość, co do prawdziwości zamieszczanych w Wizytówce informacji, 

b. zajdzie podejrzenie, że opublikowanie Wizytówki zgodnie z treścią dostarczoną przez Oferenta może spowodować naruszenie dóbr osobistych osób trzecich lub ich praw majątkowych, 

c. w Wizytówce zawarte miałyby być treści obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, godzące w godność człowieka, pornograficzne, nieobyczajne lub inne treści naruszające zasady współżycia społecznego, 

d. Oferent nie uzupełni niezbędnych danych mających być umieszczonymi w Wizytówce po wezwaniu do ich uzupełnienia przez Usługodawcę w terminie jednego tygodnia od wezwania,

e. zaistnieją niezależne od Usługodawcy przeszkody w publikacji Wizytówki. 

 1. a. Publikacja Wizytówki nastąpi w ciągu tygodnia od dnia zaksięgowania zapłaty za opublikowanie Wizytówki na rachunku bankowym Usługodawcy oraz dostarczenia przez Oferenta materiałów niezbędnych do opublikowania Wizytówki w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. 

b. Usługodawca może wstrzymać się od opublikowania Wizytówki, jeśli dane dostarczone przez Oferenta nie pozwalają na zapewnienie rzetelnej informacji o działalności Oferenta. W takim przypadku Usługodawca wzywa Oferenta do uzupełnienia tych informacji w terminie jednego tygodnia od dnia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wyżej wymienionych braków, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z winy Oferenta ze skutkiem natychmiastowym. 

 1. Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o konieczności dokonania zmian w treści Wizytówki, w tym z powodu dezaktualizacji zawartych w jej obrębie danych. 
 1. W Serwisie Weselny.pl ceny usług i towarów Oferentów powinny być prezentowane, jako kwoty zawierające podatek VAT.

§ 9

Usługodawca zobowiązuje się w ramach usługi do: 

 1. opublikowania Wizytówki w serwisie weselny.pl, z uwzględnieniem postanowień §8 Regulaminu, 
 1. udostępnienia na żądanie Oferenta formularza, umożliwiającego Użytkownikom  nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Korzystającym.

§ 10

Oferent zobowiązuje się w ramach usługi, ponad obowiązki wymienione w §8, do: 

 1. zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały mu udostępnione przy pomocy formularza kontaktowego,
 1. uiszczenia w terminie 3 dni od wystawienia Faktury Pro Forma ceny za publikację Wizytówki.

§ 12

Oferent zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, wynikających z: 

 1. podania przez Oferenta nieprawdziwych danych do opublikowania w ramach  Wizytówki, 
 1. naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub ich praw majątkowych w wyniku opublikowania Wizytówki zgodnie z treścią dostarczoną przez Oferenta, 
 1. naruszenia przez Oferenta przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  Użytkowników, które zostały mu udostępnione w wyniku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, dostępnego w obrębie Wizytówki.

§ 13

Reguły dodawania Opisu Wizytówki Oferenta:

 1. Ogłoszenia muszą być precyzyjne i bez błędów, Oferent ponosi odpowiedzialność za ich zawartość.
 1. Publikacją Wizytówki w Serwisie weselny.pl po dostarczeniu niezbędnych materiałów przez Oferenta, zajmuje się Administrator.
 1. Oferent nie posiada swojego konta w serwisie i nie ma możliwości logowania się do serwisu. Wszelkie Pliki, opisy i materiały do Wizytówki Oferent przesyła przez Formularz Publikacji udostępniony na stronie https://weselny.pl/dla-firm/.
 1. Reklama w opisie ograniczona jest tylko do usług lub towarów Oferenta.
 1. Zabrania się umieszczania danych kontaktowych w Ogłoszeniu.
 1. Opis nie może zawierać niezwiązanych słów kluczowych.
 1. Nazwa Ogłoszenia nie może zawierać linków do innych stron.
 1. Zabrania się stosowania języków programowania w opisie, poza HTML.
 1. Ograniczenia w użyciu języka HTML, np. wczytywanie stron, pliki cookie.
 1. Zakazane jest umieszczanie kodu naruszającego wygląd Serwisu.
 1. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.

§ 14

Regulaminu opisuje procedury związane z usuwaniem Ogłoszeń lub Wizytówek:

 1. Publikacja Wizytówki jest zawierana na czas określony i może zostać przedłużona po odpowiednim ustaleniu szczegółów przedłużenia publikacji Wizytówki pomiędzy Usługodawcą i Oferentem.
 1. Administrator może zablokować lub usunąć Wizytówkę Oferenta razem z ogłoszeniami w przypadkach takich jak: próby destabilizacji serwisu, naruszenie regulaminu lub prawa, działanie na szkodę serwisu, nieuiszczenie opłat, wysyłanie spamu.
 1. Wizytówka Oferenta może zostać zablokowana lub usunięte także za działalność konkurencyjną wobec Administratora.
 1. Wizytówki mogą być zablokowane za treści naruszające prawo jeśli:

a. zawierają treści łamiące prawa autorskie,

b. zawierają wulgaryzmy,

c. obrażają osoby publiczne lub naruszają dobra osobiste,

d. zawierają treści obrażające inne narodowości, religie lub rasy.

e. propagują alkohol,

f. propagują środki odurzające lub narkotyki,

g. zawierają niepotwierdzone zarzuty wobec innych osób,

h. zawierają treści pornograficzne,

i. zawierają linki do innych stron internetowych lub sklepów, nie dotyczących bezpośredniej działalności Oferenta powiązanej z treścią Wizytówki w serwisie Weselny.pl,

j. zawierają dane osobowe innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

 1. Odblokowanie wizytówki następuje po zmianie treści zgodnie z prawem i regulaminem.
 1. Usunięcie Wizytówki Oferenta za działalność konkurencyjną oznacza usunięcie Wizytówki z serwisu.
 1. W przypadku zablokowania lub usunięcia Wizytówki, Oferentowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zablokowane lub usunięte wizytówki.

§ 15 

Regulaminu określa zasady zakończenia współpracy z Serwisem Weselny.pl:

 1. Zakończenie współpracy z serwisem weselny.pl może nastąpić w dwóch przypadkach:

a. administrator ma prawo do zakończenia współpracy, dając trzymiesięczne wypowiedzenie bez podawania przyczyny. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie wysłane na email podany w koncie użytkownika. W takim wypadku, część opłat za okres, w którym usługi nie będą świadczone, zostanie zwrócona,

b. administrator może również natychmiast wstrzymać wyświetlanie Wizytówki Oferenta, który narusza regulamin serwisu, obowiązujące przepisy prawa lub działa na szkodę serwisu lub jego użytkowników.

 1. Oferent może wypowiedzieć publikację Wizytówki z ważnych przyczyn, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 1. Publikacja Wizytówki może być wstrzymana lub wyłączona przez porozumienie stron.

§ 16

Polityka w zakresie praw pokrewnych i autorskich – Oferenci

 1. Oferent przyjmuje i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane przez siebie w serwisie. Obejmuje to między innymi fotografie, nagrania filmowe, opisy tekstowe i pliki muzyczne. Oferent jest odpowiedzialny za wszelkie skutki wynikające z zamieszczenia lub opublikowania tych treści.
 1. Oferent deklaruje posiadanie pełnych praw, zarówno autorskich majątkowych jak i osobistych, do publikowanych treści. Zobowiązuje się także, że te treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do prywatności i wizerunku. Dodatkowo, Oferent potwierdza uzyskanie zgody od osób widocznych na treściach na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z warunkami licencji określonych w regulaminie.
 1. Gdy Administrator serwisu Weselny.pl otrzyma informacje o potencjalnym naruszeniu praw osób trzecich przez Oferenta, niezwłocznie powiadamia go o tym mailowo. Oferent ma obowiązek w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia przedstawić wyjaśnienia i dowody. Brak reakcji lub niewystarczające dowody mogą skutkować usunięciem kontrowersyjnych treści z serwisu, bez możliwości odszkodowania.
 1. Jeśli zostanie potwierdzone, że Oferent naruszył prawa osób trzecich, Administrator serwisu Weselny.pl ma prawo do usunięcia spornych treści. Może również zablokować ogłoszenie Oferenta, zarówno czasowo, a nawet usunąć Wizytówkę Oferenta z serwisu. Wszystkie te działania odbywają się bez możliwości rekompensaty lub odszkodowania dla Oferenta.
 1. Przesyłając treści do serwisu Weselny.pl, Oferent udziela dwóch rodzajów licencji:

a) Administratorowi serwisu udzielana jest nieograniczona terytorialnie, ale ograniczona czasowo licencja. Pozwala ona na różnorodne formy wykorzystania treści, w tym kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie oraz wykorzystywanie w materiałach promocyjnych serwisu i w mediach społecznościowych.

b) Użytkownikom serwisu udzielana jest licencja na dostęp do tych treści przez serwis oraz na korzystanie z nich w ramach serwisu i na powiązanych platformach społecznościowych.

Licencje są niewyłączne i bezpłatne.

 1. Oferent zobowiązuje się do reagowania na roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw przez treści umieszczone przez Oferenta. W przypadku takich roszczeń, Oferent ma obowiązek dołączyć do sporu, zaspokoić roszczenia i zwolnić Administratora z odpowiedzialności, w tym pokryć ewentualne koszty związane z postępowaniem sądowym i koszty prawne. Oferent jest także odpowiedzialny za pokrycie ewentualnych kar nałożonych na Administratora związanych z naruszeniem praw osób trzecich przez treści Oferenta.

§ 17

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator serwisu Weselny.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, w tym ich prawdziwość, rzetelność, legalność oraz autentyczność materiałów takich jak, opisy, fotografie czy pliki audio-wizualne. Administrator nie ma możliwości zweryfikowania tych treści pod kątem ich zgodności z faktycznym stanem prawnym i faktycznym, działając w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl nie bierze odpowiedzialności za autentyczność, rzetelność i legalność informacji oraz danych dostarczanych przez Oferentów. Administrator nie ma możliwości weryfikacji tych danych pod kątem ich zgodności z rzeczywistością, zarówno faktyczną, jak i prawną.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl stara się zapewnić ciągłość działania serwisu i świadczonych usług, ale nie odpowiada za zakłócenia wynikające z siły wyższej lub nieautoryzowanych działań użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia serwisu, zarówno całkowitego, jak i częściowego, w celach takich jak ulepszenie, dodanie nowych usług lub przeprowadzenie konserwacji, bez obowiązku wcześniejszego informowania użytkowników o tych działaniach.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl nie odpowiada za kopiowanie i wykorzystywanie treści z serwisu (np. zdjęć, plików muzycznych, filmów) poza serwisem. Administrator nie ma technicznych możliwości zablokowania kopiowania treści z serwisu. W przypadku wykrycia takich działań, Administrator podejmuje odpowiednie kroki prawne, w tym zgłaszanie podejrzenia popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl nie jest odpowiedzialny za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych w wyniku awarii sprzętu, problemów z siecią internetową lub działań osób trzecich.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl ma prawo do anonimowego publikowania treści wysyłanych przez użytkowników do zespołu obsługi serwisu. Dotyczy to zwłaszcza treści związanych z działaniem serwisu, takich jak pytania często zadawane (FAQ) czy udzielane porady. Opublikowanie tych treści następuje w sytuacjach, gdy Administrator uzna, że mogą one być przydatne dla szerszej publiczności.
 1. Zgodnie z regulaminem serwisu Weselny.pl, zabrania się kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystania treści i zdjęć z serwisu bez pisemnej zgody Administratora. Wyjątkiem są sytuacje, gdy takie działania są dozwolone na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów prawa.
 1. Administrator serwisu Weselny.pl ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych z serwisem na inną stronę, częściowo lub w całości, bez konieczności uzyskiwania zgody lub możliwości sprzeciwu ze strony Oferentów i Odwiedzających.
 1. Wszelkie pytania, uwagi lub informacje dotyczące serwisu Weselny.pl można kierować do Administratora na adres email: kontakt@weselny.pl.

§ 18

Opłaty

 1. Oferent po wypełnieniu Formularza Publikacji lub kontakcie telefonicznym z Usługodawcą, obopólnym ustaleniu warunków promocji w serwisie, wypełnia Formularz Publikacji dostępny na stronie https://weselny.pl/dla-firm/ i przy jego pomocy przesyła niezbędne informacje i materiały do uzupełnienia Wizytówki w serwisie weselny.pl.
 2. Oferent ma 7 dni na odpowiedź na maila Administratora i przesłanie niezbędnych informacji do uruchomienia Wizytówki w Serwisie Weselny.pl
 3. Po ustaleniu warunków wyświetlania Wizytówki Oferenta w Serwisie Weselny.pl – Administrator przesyła na adres email wskazany przez Oferenta Fakturę Pro Forma do opłacenia.
 4. Czas na opłacenie Faktury Pro Formy to 3 dni od jej wystawienia. Jeżeli Faktura Pro Forma nie zostanie opłacona przez Oferenta w tym okresie, Administrator wygasza proces dodawania Wizytówki Oferenta do serwisu Weselny.pl.
 5. Dodanie Wizytówki Oferenta w serwisie jest płatne.

§ 19

Dane osobowe

 1. Użytkowanie serwisu Weselny.pl lub jego poszczególnych usług, w tym Porównywarki, może wymagać od Oferentów, Użytkowników Planera lub Odwiedzających podania danych osobowych. Niepodanie danych, podawanie nieprawdziwych informacji lub niezgoda na ich przetwarzanie może ograniczyć dostęp do serwisu lub niektórych oferowanych w nim usług.
 1. Serwis Weselny.pl gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., znanym jako RODO. To rozporządzenie reguluje przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych, zastępując dyrektywę 95/46/WE. Zapewnia to, że wszystkie dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami ustanowionymi przez Unię Europejską.
 1. Administrator danych osobowych serwisu Weselny.pl to Idefi Jerzy Czajkowski, z siedzibą w Stolcu 136/2, 57-200 Stolec. Do kontaktu służy adres e-mail: kontakt@weselny.pl oraz numery NIP:6391826812 i REGON: 384355197.
 1. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Weselny.pl należy kierować na adres email: kontakt@weselny.pl.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Weselny.pl są opisane w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie serwisu https://weselny.pl/polityka-prywatnosci/. Dokument ten zawiera pełne informacje o sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników.

§ 16

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin serwisu Weselny.pl może ulec zmianie. Obecna wersja regulaminu weszła w życie 16 stycznia 2024 r. 
 1. W przypadku zmian w regulaminie serwisu Weselny.pl Oferenci zostaną poinformowani o tych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat zamieszczony na stronie z regulaminem. Odwiedzający serwis zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie również poprzez komunikat zamieszczony na stronie zawierającej regulamin.
 1. Jeśli Oferent nie zaakceptuje zmian w regulaminie serwisu Weselny.pl w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o nowej treści regulaminu, skutkować to będzie automatycznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem ich Wizytówki z serwisu.